Nesesite ijan pou òganize odyans espesyal pou diminye kantite prizonye nan prizon an Ayiti

Défenseurs Plus, yon òganizasyon pou pwomosyon ak defans dwa moun, deplore lanmò prèske yon santèn prizonye nan prizon sivil Pòtoprens, Croix-des-Bouquets, Petit-Goâve, Jakmèl, Okay pandan dènye a. twa (3) mwa nan ane 2022. Depi pwoblèm sosyopolitik yo te kòmanse, sitiyasyon prizonye yo vin pi alarmant epi menase lavi prizonye yo, ès. Plizyè lanmò te konfime nan dènye mwa yo akòz malnitrisyon ak maladi kwonik ki gen rapò ak mank ijyèn nan sistèm prizon an. Yo rapòte yon akselerasyon ka lanmò ki gen rapò ak recrudescence kolera nan prizon sivil Pòtoprens. Kidonk, li vo sonje ke malfonksyònman nan sistèm jidisyè a se an pati responsab lanmò nan prizonye sa yo. Anplis de sa, kèk majistra chita ak kanpe montre yon konpòtman irèsponsab pandan y ap kontinye genyen tout privilèj ki bay fonksyon yo kòm majistra.

Detansyon prevantif pwolonje se yon vyolasyon flagran dwa yon prizonye, an akò ak lwa 6 me 1927 sou aparans imedyat la ak Kòd Pwosedi Kriminèl nan atik 182 li. Sitiyasyon sa a vyole tou dwa aksè a jistis. se konstitisyon 1987 ayisyen an (atik 24 a 27) ak Kontra Entènasyonal sou Dwa Sivil ak Politik (atik 14) garanti. Detansyon prevantif pwolonje pèsiste epi menase lavi moun yo te arete akoz inaksyon, enkonpetans ak endiferans otorite gouvènmantal ak jidisyè yo.

Malfonksyònman Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè a (CSPJ) antanke kò administratif ak disiplin pouvwa jidisyè a, ak reparèt epidemi kolera a vin pi grav sitiyasyon prizonye yo. Sitiyasyon sou-imen kote frè ak sè nou yo ap viv nan detansyon an revòlte e li merite atansyon tout moun. Enkapasite aktè jidisyè yo pou yo respekte obligasyon yo konsènan respè delè pwosedi ak garanti jidisyè yo, se pami prensipal kòz sitiyasyon an vin pi grav.

Lè w konsidere rezilta sa yo, Défenseurs Plus, yon òganizasyon pou defans ak pwomosyon dwa moun, rekòmande:
a) Pou komisyonè gouvènman an ak dwayen dizwit (18) jiridiksyon peyi a, pou òganize odyans koreksyonèl ak odyans kriminèl espesyal nan objektif pou dekonjesyone prizon sivil yo;
b) Bay gouvènman Repiblik la, pou asire yo manje an sante ak swen medikal pou prizonye yo nan tout prizon ak sant detansyon nan peyi a;
c) Pou gouvènman Repiblik la, mete a dispozisyon aktè lajistis ak polisye yo, bon jan mwayen pou odyans espesyal sa yo dewoule byen nan yon tan rekò.

Fè nan Pòtoprens, 19 oktòb 2022

Chaïna ÉTIENNE
Direktè Pwogram yo
Tel: 509 38 92 7055

Leave a Reply

%d bloggers like this: