Propos de circonstances prononce par Valerie Katiana PIERRE lors du forum sur les violences faites aux femmes et aux filles ,Mirebalais Vendredi 22 janvier 2021

Madame la Mairesse de Belladere Sonia Themony

Madame L’ASEC Orelus Leonie

Mesdames, messieurs, membres des organisations Communautaires de Base

Représentantes des organisations féminines

Représentants de la presse parlée, écrite et télévisée

Mesdames, messieurs,

La violence faite aux femmes et aux filles est une source de violation flagrante des droits humains à travers le monde. Cette situation est le résultat des sociétés construites sur fond d’inégalité de genre et la discrimination basée sur le sexe. La République d’Haïti n’est pas épargné par ce fléau qui est la violence faite aux femmes et aux filles. C’est pourquoi le collectif Défenseurs Plus, Organisme de promotion et de défense des droits humains s’engage au côté des organisations communautaires de base et des autorités étatiques pour promouvoir et défendre les droits des femmes et des filles comme droits fondamentaux de la personne humaine. Dans cette perspective nous avions accompagné plus de 200 femmes et filles à travers le pays.

Mesdames, messieurs,

Nan non pa m ak nan non Kolektif Defenseurs Plus, mwen koubem byen ba devan nou pou di nou mèsi pou deplasman nou aksepte fè pou vin patisipe nan aktivite sa a. Kote nou kite pwòp aktivite pa nou, lakay nou, fanmi nou, pitit nou, mari nou, pou nou vin la jodia pou nou diskite, debat sou yon gwo konnen pwoblem ki ap gangrennen sosyete nou an ki se vyolans fanm yo ak tifi yo pa sispann viktim. Akitivite sa Defenseurs Plus  ap òganize jodia, rantre nan kad batay l ap mennen kont vyolans sou fanm ak tifi., Kote okenn kouch nan sosyete a pa epaye, fanm kou tifi viktim. Aktivite sa tour antre nan kad batay Defenseurs Plus ap mennen pou respe dwa moun ak diyite moun. Nou tout kila jodia ki chwazi fè deplasman an, Defenseurs Plus rete kwè se paske nou konsyan de gwosè pwoblem nan e sa pa ka rete konsa.

Pandan lane 2020 an, se avèk tristès Defenseurs Plus ap gade kouman sitiyasyon fanm ak tifi nan peyi a te vin pi mal. Yo viktim tout zak, yo kidnape yo, yo vyole yo, yo touye. E pa gen okenn solisyon ki pran nan nivo instans ki pi wo plase nan leta pou kwape pratik vyolans k ap fèt sou fanm ak tifi epi lòt vyolasyon dwa moun..

Depi lè ane 2021 an komanse an nou pa sispann tande kantite fanm ki viktim, san konte sa yo nou pa konnen paske yo chwazi fè silans sou sa y ap sibi. Pou komansman mwa janvye a sèlman, nou konnen 5 fanm mari yo,mennaj yo asasine. Mwen byen di nou konnen, genyen nou pa konnen paske yo deside kenbe pou kont yo maswife y ap monte chak jou . Malgre tout konvansyon Leta Ayisyen siyen ak ratifye, malgre tout aksyon òganizasyon fanm ak dwa moun yo poze, anpil wout rete pou fè toujou pou rive tabli yon sosyete kote fanm ak tifi ap sispan viktim, kote yap jwi dwa yo genyen kòm moun, kote tout moun resevwa pwoteksyon nan men leta.

Defenseurs Plus ap remesye nou pou kolaborasyon nou nan batay sa li ap mennen an. Li pa kapab goumen pou kont li. Li bezwen sipò lòt òganizasyon nan peyi a, li bezwen sipò otorite lokal yo ak reprezantan letat santral peyi a.

Kidonk nou reyini la jodia pou nou fè evalye sityasyon fanm ak tifi yo nan Ba plato santral, gade travay otorite jidisyè yo nan pousib agresè yo pou pemèt fanm ak tifi ki viktim vyolans jwenn jistis yo ak reparasyon. N ap evalye travay ki fèt et ki rezilta li bay. Epi Gade ansanm travay ki pou fèt pi plis pou ranfòse lit sa n ap menmen an pou respè ak diyite moun.

Pou ane 2021 an, Defenseurs Plus swete nou pa dekouraje fas ak gwo baryè ki devan nou pou anpeche nou avanse nan travay la pou yon sosyete miyò kote dwa moun respekte. An nou kontinye travay ansanm, an nou youn kore lòt pou nou pouse leta ayisyen pran responsabilite li genyen nan tabli bonjan kondisyon pou moun viv byen jan sa di nan lwa peyi a ak konvansyon entènasyonal yo ki pale sou dwa moun. Yon lòt fwa ankò, nan non pa m ak nan non Kolektif Defenseurs Plus, mwen ankouraje nou tout ki la pou pote kole nan batay kont vyolans k ap fèt sou fanm ak tifi nan peyi a.  Paske Aji kont vyolans sou fanm ak Tifi se pwoteje dwa moun

 

Valerie Katiana PIERRE
Responsable de programme

Leave a Reply

%d bloggers like this: