Défenseurs Plus

Prezantasyon Defenseurs Plus

Kolektif k ap defann Dwa Moun, Defenseurs Plus te fèt nan dat 3 me 2013 apre yon refleksyon sou pwoblèm Dwa Moun ann Ayiti ak difikilte otorite leta yo aplike yo. Defenseurs Plus se yon òganizasyon san bi likratif ki dedye a pwomosyon ak defans efikas dwa moun atravè peyi a ki baze sou divès Konvansyon ak trete Leta ayisyen ratifye. Aktivite Defenseurs Plus yo espesyalman adrese pwoblèm ki gen rapò ak Dwa Sivil ak Politik (DCP), Dwa Ekonomik, Sosyal ak Kiltirèl (ESCR) ansanm ak Dwa Moun espesifik, ki gen ladan Dwa Fanm, Timoun, Moun Andikape ak Migran. Defenseurs Plus enterese tou nan defans dwa konsomatè yo, dwa aksè a resous natirèl ak lwa anviwònman an.

1.-

Misyon

Devan rèy enpinite a ak enstrimantalizasyon vyolans pou rezon politik, mank de volonte Leta ayisyen pou pwoteje dwa yo rekonèt pou tout moun ak respekte angajman li nan nivo entènasyonal Defanseurs PLus yo bay misyon pou fè pwomosyon ak defann Imèn. Dwa ann Ayiti pou reyalize yon vrè eta de lwa demokratik.

2.-

Sib odyans lan

Defansè Kolektif Plus yo travay an jeneral ak tout popilasyon ayisyen an ak òganizasyon k ap travay nan domèn Dwa Moun, sitou òganizasyon jèn ak òganizasyon kominotè.

3.-

Aks pwogramatik

Objektif òganizasyon an klase nan domèn entèvansyon li yo.
Pwogram Kominikasyon ak Defans Dwa Moun (PCPDH)
Pwogram Entèvansyon Legal ak Asistans pou Viktim (PIJAPC)
Pwogram Sensibilizasyon sou Konvansyon Ayiti te siyen ak ratifye (PSCH)
Pwogram Obsèvatwa Jistis ak Dwa Moun (PROJDH)
Pwogram Ranfòsman Enstitisyonèl (PRIN)

4.-

objektif

Objektif yo pouswiv pa òganizasyon an divize an yon objektif prensipal ak objektif espesifik.
Objektif prensipal li se:
Ankouraje valè inivèsèl Dwa Moun.
Epi objektif espesifik li yo se:
Konbat eksklizyon sosyal ann Ayiti Defans pou respè Dwa Moun Pwomosyon valè demokratik eta de dwa

5.-

Zòn entèvansyon

Nou opere nan tout peyi a ak èd nan divès reprezantan li yo. Sepandan, yo bay yon atansyon espesyal nan minisipalite fwontyè ak Repiblik Dominikèn.

Estrikti ak operasyon

“Defenseurs Plus”kolektif la estriktire jan sa a:

 • Yon Asanble Jeneral
 • Yon Konsèy Kowòdinasyon
 • Yon Jesyon Jeneral
 • Komisyon tematik ak komite rejyonal

Pou asire bon fonksyonman li, òganizasyon an reyini yon fwa pa ane nan Asanble Jeneral, men li ka reyini sou yon baz ekstraòdinè sou demann Konsèy Kowòdinasyon an oswa 2/3 manm li yo oswa sou demann Direksyon Jeneral la. Ane fiskal òganizasyon an“Defenseurs Plus”kòmanse 01 janvye epi li fini 31 desanm. Konsèy Kowòdinasyon an reyini 4 fwa pa ane, epi li kapab rankontre osi souvan ke posib si bezwen an te idantifye. Jesyon Jeneral. Frekans reyinyon komisyon rejyonal yo ak komite yo depann de aktivite yo ak reyalite rejyon an. Pou tout aktivite oswa sikonstans gwoup la, desizyon yo dwe pran pa konsansis. Nan ka difikilte, nou pral deside sou opinyon majorite manm yo prezan pa vòt.

Aktivite konplete

Pandan de ane ki sot pase yo, Kolektif defann Dwa Moun "Defenseurs Plus" te fè aktivite sa yo:

 • Pledwaye ak otorite yo pou ranfòse kad legal ki pwoteje dwa moun ann Ayiti;
 • Fòmasyon Dwa Moun pou òganizasyon kominotè yo;
 • Fòmasyon sou Revizyon Peryodik Inivèsèl (UPR);
 • Patisipasyon nan redaksyon rapò altènatif bay kò trete yo;
 • Fòmasyon ak konsyantizasyon sou vyolans sou fanm ak tifi;
 • Obsèvasyon eleksyon 2015 yo;
 • Resepsyon ak asistans imanitè pou moun ki te depòte ak rapatriye nan Repiblik Dominikèn;
 • Asistans legal pou prizonye yo
Patnè

Patnè nou yo

Pou yo ka akonpli misyon li parfe epi reyalize objektif li yo, Kolektif"Defenseurs Plus"travay an konsè ak yon seri òganizasyon k ap travay nan domèn Dwa Moun nan nivo nasyonal ak entènasyonal.

Nou gen nivo nasyonal

Kolektif“Defenseurs Plus”devlope relasyon travay ak patenarya ak òganizasyon ak enstitisyon sa yo:

 1. Kolektif Òganizasyon pou Defans Dwa Migran ak Rapatriye yo (CODDEMIR);
 2. Solidarite Ayisyen Òganizasyon pou Defans Dwa Moun (SOHDDH);
 3. Fondasyon “ZanmiTimoun”;
 4. Komite Dwa Moun nan Belladère;
 5. Mouvman Sosyal Ayisyen pou Devlopman Imen ak Dwa Fanm yo (MOUFHAPDH).

Nan yon nivo entènasyonal

The organization works with human rights organizations headquartered in Europe, North America and South America
 1. Center for Civil and Political Rights
 2. International Service for Human Rights
 3. New England Human Rights Organization
 4. Coalition against Trafficking and Trafficking of Women and Girls in Latin America and the Caribbean.