TÈM AK KONDISYON

 1. Entwodiksyon

Byenveni nan Defenseurs Plus (“Konpayi”, “nou”, “nou”, “nou”)!

Kondisyon Sèvis sa yo (“Tèm”, “Kondisyon Sèvis”) kontwole itilizasyon sitwèb nou an ki sitiye nan https://www.defenseursplus.org (ansanm oswa endividyèlman “Sèvis”) ki opere pa <. b>Defenseurs Plus.

Règ sou Konfidansyalite nou an gouvène tou itilizasyon Sèvis nou an epi li eksplike kijan nou kolekte, estoke ak divilge enfòmasyon ki soti nan itilizasyon paj wèb nou yo.

Akò ou avèk nou gen ladann Kondisyon sa yo ak Règleman sou enfòmasyon prive nou an (“Akò”). Ou rekonèt ou te li ak konprann akò yo epi ou dakò pou ou dwe respekte yo.

Si ou pa dakò (oswa ou pa ka respekte) akò yo, ou pa ka sèvi ak sèvis la, men tanpri fè nou konnen pa imèl nan defenseursplus@gmail.com pou nou ka eseye jwenn yon solisyon. Kondisyon sa yo aplike pou tout vizitè, itilizatè yo ak lòt moun ki vle jwenn aksè oswa itilize Sèvis la.

 1. Kominikasyon

Lè w sèvi ak sèvis nou an, ou dakò abònman nan bilten, maketing oswa materyèl pwomosyonèl ak lòt enfòmasyon ke nou ka voye. Sepandan, ou ka refize resevwa nenpòt oswa tout kominikasyon sa yo nan men nou si w suiv lyen pou dezabònman an oswa lè w voye yon imèl bay defenseursplus@gmail.com.

 1. Konteni

Sèvis nou an pèmèt ou poste, lyen, estoke, pataje ak otreman fè disponib sèten enfòmasyon, tèks, grafik, videyo oswa lòt materyèl (“Contenu”). Ou responsab pou Kontni ou poste sou oswa atravè Sèvis la, ki gen ladan l legalite, fyab ak apwopriye.

Lè w afiche Kontni nan oswa atravè Sèvis la, Ou reprezante ak garanti ke: (i) Kontni an se pou ou (ou posede li) epi/oswa ou gen dwa pou w itilize li ak dwa pou ban nou dwa ak lisans dapre Kondisyon sa yo. , ak (ii) ke afiche Kontni ou sou oswa atravè Sèvis la pa vyole okenn dwa sou vi prive, dwa piblisite, copyright, dwa kontra, oswa nenpòt lòt dwa nenpòt moun oswa antite. Nou rezève dwa pou mete fen nan kont nenpòt moun ki jwenn vyole copyright.

Ou kenbe tout dwa w sou nenpòt kontni ou soumèt, poste oswa montre sou oswa atravè Sèvis la epi ou responsab pou pwoteje dwa sa yo. Nou pa pran okenn responsablite epi nou pa pran okenn responsablite pou Kontni ou menm oswa nenpòt twazyèm pati poste sou oswa atravè Sèvis la. Sepandan, lè w afiche Kontni lè l sèvi avèk Sèvis la, ou ba nou dwa ak lisans pou itilize, modifye, fè piblikman, montre piblikman, repwodui ak distribye Kontni sa yo sou ak atravè Sèvis la. Ou dakò ke lisans sa a ba nou dwa pou fè kontni ou a disponib pou lòt itilizatè sèvis la, ki ka itilize kontni ou tou dapre kondisyon sa yo.

Defenseurs Plus gen dwa men se pa obligasyon pou kontwole ak modifye tout kontni itilizatè yo bay yo.

Anplis de sa, kontni yo jwenn sou oswa atravè sèvis sa a se pwopriyete Defenders Plus oswa yo itilize avèk pèmisyon. Ou pa gen dwa distribye, modifye, transmèt, reitilize, telechaje, repibliye, kopye oswa itilize Kontni sa yo, an antye oswa an pati, pou benefis komèsyal oswa pèsonèl, san pèmisyon eksprime alekri nan men nou.

 1. Itilizasyon entèdi

Ou ka itilize sèvis la sèlman pou rezon legal epi an akò ak Regleman yo. Ou dakò pa sèvi ak sèvis la:

0.1. Nan nenpòt fason ki vyole nenpòt lwa oswa règleman nasyonal oswa entènasyonal ki aplikab.

0.2. Nan bi pou eksplwate, blese oswa eseye eksplwate oswa mal minè nan nenpòt fason lè yo ekspoze yo nan kontni ki pa apwopriye oswa otreman.
0.3. Pou transmèt oswa pwokire voye nenpòt ki piblisite oswa materyèl pwomosyon, ki gen ladan nenpòt “papò tenten”, “lèt chèn”, “spam” oswa nenpòt lòt demann ki sanble.

0.4. Pou imite oswa eseye imite konpayi an, yon anplwaye Konpayi, yon lòt itilizatè, oswa nenpòt lòt moun oswa antite.

0.5. Nan nenpòt fason ki vyole dwa lòt moun, oswa nan nenpòt fason ki ilegal, menase, fwod oswa danjere, oswa an koneksyon avèk nenpòt objektif oswa aktivite ilegal, ilegal, fwod oswa danjere.
0.6. Angaje nan nenpòt lòt konduit ki mete restriksyon sou oswa anpeche nenpòt moun itilize oswa jwi sèvis la, oswa ki, jan nou detèmine, ka mal oswa ofanse Konpayi an oswa itilizatè yo nan Sèvis la oswa ekspoze yo nan responsablite.

Anplis de sa, ou dakò pa:

0.1. Sèvi ak Sèvis la nan nenpòt fason ki ta ka enfim, twòp chaj, domaj oswa andikape Sèvis la oswa entèfere ak nenpòt lòt pati sèvi ak Sèvis la, ki gen ladan kapasite yo angaje yo nan aktivite an tan reyèl atravè Sèvis la.

0.2. Sèvi ak nenpòt robo, arenyen oswa lòt aparèy otomatik, pwosesis oswa mwayen pou jwenn aksè nan Sèvis la pou nenpòt rezon, ki gen ladan siveyans oswa kopye nenpòt materyèl sou Sèvis la.

0.3. Sèvi ak nenpòt pwosesis manyèl pou kontwole oswa kopye nenpòt eleman nan Sèvis la oswa pou nenpòt lòt rezon san otorizasyon san konsantman alekri anvan nou an.

0.4. Sèvi ak nenpòt aparèy, lojisyèl oswa woutin ki entèfere ak bon fonksyonman Sèvis la.

0.5. Entwodwi nenpòt viris, chwal Trojan, vè, bonm lojik oswa lòt materyèl ki move oswa teknolojik danjere.

0.6. Eseye jwenn aksè san otorizasyon nan, entèfere ak, domaje oswa deranje pati nan Sèvis la, sèvè a sou ki sèvis la estoke, oswa nenpòt sèvè, òdinatè oswa baz done ki konekte ak Sèvis la.

0.7. Atak sèvis atravè refi sèvis atak oswa distribiye refi sèvis atak.

0.8. Pran nenpòt aksyon ki ta ka domaje oswa falsifye evalyasyon konpayi an.

0.9. Sinon, eseye entèfere ak travay la apwopriye nan sèvis la.

 1. Analitik

Nou ka itilize founisè sèvis twazyèm pati pou kontwole ak analize itilizasyon Sèvis nou an.

 1. Pwopriyete Entelektyèl

Sèvis la ak kontni orijinal li yo (eksepte Kontni Itilizatè yo kontribye), karakteristik ak fonksyonalite yo se epi yo dwe rete pwopriyete eksklizif Defenders Plus ak lisans li yo. Sèvis la pwoteje pa copyright, trademark ak lòt lwa nan peyi etranje. Yo pa ka itilize mak komèsyal nou yo an koneksyon avèk okenn pwodwi oswa sèvis san konsantman alekri anvan Defenders Plus.

 1. Politik sou Dwa

Nou respekte dwa pwopriyete entelektyèl lòt moun. Se politik nou pou reponn nenpòt reklamasyon ke kontni ki afiche sou Sèvis la vyole copyright oswa lòt dwa pwopriyete entelektyèl (“Enfraksyon”) nenpòt moun oswa antite.

Si ou se yon pwopriyetè copyright, oswa otorize sou non yon sèl, epi kwè ke travay la ki gen dwadotè yo te kopye nan yon fason ki konstitye vyolasyon copyright, tanpri soumèt plent imel ou a defansursplus@gmail.com, ak liy sijè a: “Dwa Dwa”. Enfraksyon” epi mete nan plent ou a yon deskripsyon detaye sou swadizan vyolasyon an, jan sa endike anba a, anba “Avi DMCA ak Pwosedi pou reklamasyon nan vyolasyon copyright”

Ou ka responsab pou domaj (ki gen ladan depans ak frè avoka) pou defòmasyon oswa reklamasyon move lafwa konsènan vyolasyon nenpòt kontni yo jwenn sou ak / oswa atravè Sèvis la sou copyright ou.

 1. Avi DMCA ak Pwosedi pou Reklamasyon Vyolasyon Copyright

Ou ka soumèt yon avi dapre Digital Millennium Copyright Act (DMCA) lè w bay Ajan Dwèt nou an enfòmasyon sa yo alekri (gade 17 U.S.C 512(c)(3) pou plis detay):

0.1. yon siyati elektwonik oswa fizik moun ki otorize pou aji nan non pwopriyetè copyright la;

0.2. yon deskripsyon travay ki gen dwadotè ke ou reklame yo te vyole, ki gen ladan URL (sa vle di adrès paj wèb) kote travay ki gen dwadotè a egziste oswa yon kopi travay ki gen dwadotè a;

0.3. idantifikasyon URL la oswa lòt kote espesifik sou Sèvis la kote materyèl ou reklame vyole a sitiye;

0.4. adrès ou, nimewo telefòn ou ak adrès imel ou;

0.5. yon deklarasyon pa ou ke ou gen yon kwayans bòn fwa ke itilizasyon an diskite pa otorize pa pwopriyetè a copyright, ajan li yo, oswa lalwa;

0.6. yon deklarasyon pa ou, anba penalite pou fo temwayaj, ke enfòmasyon ki anwo a nan avi ou a egzat epi ke ou se pwopriyetè copyright oswa otorize pou aji sou non pwopriyetè copyright la.

Ou ka kontakte ajan copyright nou an pa imèl nan defenseursplus@gmail.com.

 1. Rapò Erè ak Kòmantè

Ou ka bay nou swa dirèkteman nan defenseursplus@gmail.com oswa atravè sit twazyèm pati ak zouti ak enfòmasyon ak kòmantè konsènan erè, sijesyon.
10. Lyen ki mennen nan lòt sitwèb

Sèvis nou an ka genyen lyen ki mennen nan sitwèb oswa sèvis twazyèm pati ki pa posede oswa kontwole pa Defenders Plus.

Defenders Plus pa gen okenn kontwòl sou, epi li pa pran okenn responsablite pou kontni an, règleman sou enfòmasyon prive oswa pratik nan nenpòt sitwèb oswa sèvis twazyèm pati. Nou pa andose òf antite/moun sa yo oswa sit entènèt yo.

OU REKONÈ AK DAKÒ KONPAYI AN PAP RESPONSAB OSWA RESPONSAB, DIRÈKTEMAN OSWA ENIRÈKTEMAN, POU NENPÒT DOMAJ OSWA PÈT KÒZ KI KOZE OSWA PREZEDIMAN KI KOZE PA OSWA AN KONEKSYON AK ITILIZASYON OSWA KONPANSYON SOU NENPÒT SÈVIS OU KI DISPONIB. SITE WEB TWAZYÈS PATI SA YO OSWA SÈVIS.

NOU KÒMANMAN REKÒMANDE POU OU LI KONDISYON POU ITILIZE AK POLITIK SOU KONFIDITE NENPÒT SITE WEB TWAZI PATI OSWA SÈVIS OU VIZITE.

 1. Deklarasyon non responsabilite nou

SÈVIS SA YO BAY KONPAYI AN SOU YON BAZ “KÒM YO” AK “JAN DISPONIB”. KONPAYI AN PA FÈ OKENN REPREZANTASYON OSWA GARANTI OKENN KALITE, EXPRESSO OSWA IMPLICITE, KONSÈNAN OPERASYON SÈVIS YO, OSWA ENFÒMASYON, KONTENI OSWA MATERYÈL YO ENKLI. OU DAKÒ EXPRESMAN KE SÈVIS SA YO, KONTENI YO AK NENPÒT SÈVIS OSWA ATIK OU JWENN NAN NOU SE SÈL RISK OU.

NI KONPAYI AN NI OKENN MOUN KI ASOSYE AK KONPAYI A PA FÈ OKENN GARANTI OSWA REPREZANTASYON KONSÈNAN KONPLETITE, SEKIRITE, FYABILITE, KALITE, PREZISYON OSWA DISPONIBlite SÈVIS YO. SAN LIMITE SOU SA A, NI KONPAYI NI OKENN MOUN ASOSYE AK OKENN REPREZANTAN OSWA GARANTI KE SÈVIS YO, KONTENI YO, OSWA NENPÒT SÈVIS OSWA ATIK YO JWENN ATRAVER SÈVIS YO PRAL EGZAT, ENTÈREKREKRE, REFRIJABLE. D, KE LA SÈVIS OSWA SÈVÈ KI DISPONIB YO A SAN VIRIS OSWA LÒT KONPONN NWO OSWA SÈVIS OSWA NENPÒT SÈVIS OSWA MATERYÈL YO JWENN ATRAVER SÈVIS YO PRAL SATISFE BEZWEN OU OSWA ATTANT OU.

KONPAYI AN REJETE TOUT GARANTI KI KALITE, EXPRESSO OSWA IMPLICITE, LEGAL OSWA OTREMAN, KI ENKLI, MEN SE PA LIMITE A, NENPÒT GARANTI KOMPLASITE, KI PA VOLANS AK APTITE POU YON OBJEKTIF PARTICULIER.

SILMAN AN PA AFFEKTE OKENN GARANTI KI PA KAPAB ESkli NI LIMITE ANBA LWA KI APPLIKE.

 1. Limitasyon Responsablite

SÒF SA LWA ENTÈDI, OU RESPONSYON NOU AK OFISYE, DIREKTÈ, ANPLWAYE AK Ajan NOU POU NENPÒT DOMAJ ENDRÈK, PINITIF, ESPESYAL, AK ENSIDAN OSWA KONSEKANS, KELALTAN PANDAN KAPAB AVOKA AK DEBÒS AK DEBÒS AK PWOFÈ AK PWOVISTA AK PWOFÈ AK PWOFÈ AK PWOVISTA OUBYEN NAN JIJMAN OUBYEN APÈL, SI NENPÒT OSWA PA, KIT NENPÒT LITIG OSWA ARBITRAJ ENSTISTITE), KIT NAN AKSYON KONTRA, NEGLIJANS OUBYEN LÒT AKSYON TORTIOSE, OSWA SOU KI DEZITE AK AKÒ SA A, AK PWOBLÈM AK PWOBLÈM DOmaj OSWA DOmaj PWOPRIYETE, KI DEZITE NAN AKÒ SA A AK NENPÒT VOLÒS OU NENPÒT LWA FEDERAL, D OSWA LOCAL, LWA, RÈG OSWA RÈGLEMAN, MENM SI KONPAYI AN TE AVÈTI DE DOmaj sa yo. SÒF LA LWA, SI YO JWENN YON RESPONSABILITÉ BÒ KONPAYI A, LI PRAL LIMITE A KANTITE YO PEYE POU PWODWI AK/OSWA SÈVIS YO, E NAN Okenn sikonstans, PA GEN NENPÒT DOMAJ KONSEKANS OSWA PINITIF. KÈK ETA PA PÈMÈ EKKSZISYON OSWA LIMITATION DOMASYON PINITIF, AK ENSIDAN, OSWA KONSEKANS, DONK LIMITASYON OSWA EKKSZISYON AN AVAN KA PA APLIKE POU OU.

 1. Revokasyon

Nou ka mete fen nan oswa sispann kont ou epi bloke aksè a Sèvis la imedyatman, san avètisman oswa responsablite, nan sèl diskresyon nou an, pou nenpòt ki rezon e san limitasyon, ki gen ladan, men pa limite a, vyolasyon Regleman yo.

Si ou vle mete fen nan kont ou, ou ka senpleman sispann sèvi ak sèvis la.

Tout dispozisyon ki nan Kondisyon yo ki pa nati yo ta dwe siviv revokasyon yo dwe siviv revokasyon, ki gen ladan, san limitasyon, dispozisyon pwopriyetè, egzijans garanti, endannman, ak limit responsablite.

 1. Lwa ki aplikab

Kondisyon sa yo pral gouvène ak entèprete an akò ak lwa ann Ayiti, ki lwa aplikab aplike nan Akò yo san yo pa konsidere konfli dispozisyon lwa li yo.

Echèk nou pou fè respekte nenpòt dwa oswa dispozisyon Kondisyon sa yo p ap konsidere kòm yon dispans dwa sa yo. Si nenpòt dispozisyon nan Kondisyon sa yo pa valab oswa pa ka aplike pa yon tribinal, rès dispozisyon ki nan Kondisyon sa yo ap siviv. Kondisyon sa yo konstitye tout akò ki genyen ant nou konsènan Sèvis nou an epi ranplase ak ranplase nenpòt akò anvan nou te ka genyen ant nou konsènan Sèvis la.

 1. Chanjman Sèvis

Nou rezève dwa pou retire oswa amande Sèvis nou an ak nenpòt sèvis oswa materyèl nou bay atravè Sèvis la, nan sèl diskresyon nou ak san avètisman. Nou pa pral responsab si pou nenpòt rezon tout oswa nenpòt pati nan Sèvis la pa disponib nan nenpòt ki lè oswa pou nenpòt peryòd. Detanzantan, nou ka limite aksè a sèten pati nan Sèvis la, oswa tout Sèvis la, bay itilizatè yo, ki gen ladan itilizatè ki anrejistre.

 1. Chanjman nan kondisyon

Nou ka amande Kondisyon yo nenpòt ki lè lè nou poste Kondisyon amande yo sou sit sa a. Se responsablite w pou w revize kondisyon sa yo regilyèman.

Si w kontinye sèvi ak Platfòm nan apre afiche Kondisyon revize yo, sa vle di ou aksepte epi dakò ak chanjman yo. Ou dwe tcheke paj sa a souvan pou ou konnen nenpòt ki chanjman, paske yo obligatwa pou ou.

Lè w kontinye jwenn aksè oswa itilize Sèvis nou an apre nenpòt ki revizyon vin anvigè, ou dakò pou w respekte kondisyon ki revize yo. Si ou pa dakò ak nouvo kondisyon yo, ou pa gen otorizasyon ankò pou itilize sèvis la.

 1. Anonsansyon ak Separasyon

Pa gen okenn dispans konpayi an nan nenpòt tèm ki tabli nan Kondisyon yo dwe konsidere kòm yon dispans plis oswa kontinye nan kondisyon sa yo oswa yon dispans nenpòt lòt tèm oswa kondisyon, ak nenpòt ki echèk pa Konpayi an fè respekte nenpòt dwa oswa dispozisyon anba Kondisyon yo. pa reprezante yon renonse nan dwa oswa dispozisyon sa yo.

Si yon tribinal oswa yon lòt tribinal ki gen jiridiksyon konpetan kenbe nenpòt dispozisyon nan Kondisyon yo valab, ilegal oswa ki pa ka aplike pou nenpòt rezon, dispozisyon sa a pral koupe oswa limite nan limit minimòm pou rès dispozisyon ki nan Kondisyon yo ap kontinye nan tout fòs. ak efè. efè.

 1. Rekonesans

PA ITILIZE SÈVIS OSWA LÒT SÈVIS NOU BOUNI, OU REKONÈ KE OU TE LI KONDISYON SÈVIS SA YO EPI DAKÒ .

 1. Kontakte nou

Tanpri voye fidbak ou, fidbak, demann sipò teknik pa imel: defenseursplus@gmail.com.